Poznejte způsob, který pomůže s tříděním odpadu. Recyklační značky by měl znát každý!

Datum publikování na HitPrace.cz: 1. 11. 2023
Poznejte způsob, který pomůže s tříděním odpadu. Recyklační značky by měl znát každý!

Recyklační značky jsou důležitým nástrojem, který sloužící k informování spotřebitelů o tom, jak správně třídit odpad. Díky nim mohou lidé snadno a rychle zjistit, do kterého kontejneru patří různé druhy obalů, a podpořit tak jejich recyklaci či energetické využití. Tříděním odpadu snižujeme množství odpadů končícího na skládkách.

I když odpady třídí v České republice téměř tři čtvrtiny obyvatelstva, recyklační značky znají jen někteří. Přitom nám právě ony označují, z jakého materiálu je výrobek vyroben a do jaké sběrné nádoby na odpad patří.

Recyklační značky pomáhají ke správnému třídění odpadu

Jak už zaznělo, recyklační značky jsou důležitým informačním údajem na obalech výrobků, který pomáhá správně třídit odpad a díky tomu zmenšuje negativní dopad na životní prostředí. Existuje jich několik, přičemž každá recyklační značka má svůj význam.

Pokud si důkladně prohlédnete obal nějakého produktu, nejčastěji na něm najdete recyklační značku v podobě trojúhelníku, který je doplněn o textové a/nebo číselné označení materiálu. Textové zkratky mohou být například PAP označující papír, GL udávající produkt ze skla, ALU značící hliníkový obal či C upozorňující na kombinovaný odpad.

Znalost recyklačních značek pomáhá s tříděním a snižováním množství odpadu ukládaného na skládkách

S jakými symboly se tedy můžeme na obalech setkat a co znamenají?

  • Panáček vyhazující obal do koše – i když je tato značka nepovinná, najdeme ji na obalech často, protože nabádá uživatele k tomu, aby se choval slušně k životnímu prostředí a vyhodil obal do na místo k tomu určené.
  • Zelený bod (kulatý symbol se šipkami uvnitř) – informuje, že za označený obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci, která zabezpečuje sběr, třídění a recyklaci vyprodukovaných obalových odpadů. Pozor ale – tento symbol neznamená, že jsou obaly recyklovatelné.
  • Trojúhelník s obrysovými šipkami – najdete-li na obalu tuto recyklační značku, pak máte jistotu, že se jedná o obal vhodný k recyklaci, který již zároveň byl vyroben s podílem recyklovaného materiálu.
  • Trojúhelník s plnými šipkami – stejně jako předchozí značka i tato informuje o tom, že je obal určený k recyklaci. Doplněn bývá písmennými či číselnými údaji určujícími jeho materiálové složení.
  • Přeškrtnutá popelnice – najdete-li na obalu tuto recyklační značku, pak vězte, že daný obal rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný odpad či do komunálního odpadu. Chcete-li jej zlikvidovat, musíte jej vrátit zpět prodejci nebo jej odevzdat k ekologické likvidaci.

Správná znalost recyklačních značek vám tak pomůže zorientovat se ve složitém světě obalových materiálů a pomoci životnímu prostředí – díky správnému třídění odpadů totiž může každý z nás umožnit jeho recyklaci, šetřit suroviny a životní prostředí.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.