Jak a kdy sjednat zdravotní pojištění cizinců

Datum publikování na HitPrace.cz: 24. 11. 2021
Jak a kdy sjednat zdravotní pojištění cizinců

Jak se říká v jednom starém rčení: „Neštěstí nechodí po domech, ale po lidech“, a proto je nutné pamatovat na zdravotní pojištění i v případě cizinců, kteří se na území České republiky zdržují. V praxi se u cizinců rozlišuje účast ve veřejném zdravotním pojištění a zdravotní pojištění komerční. Jaké jsou v nich rozdíly a pro koho jsou určené naleznete níže.

Veřejné zdravotní pojištění pro osoby s trvalým pobytem

Aby se člověk stal součástí veřejného zdravotního pojištění je nutné, aby splňoval podmínku trvalého pobytu na území ČR. Národnost tedy může jakákoli, ale stěžejní je místo trvalého pobytu, což je často předmětem mnoha omylů.

Jestliže je trvalý pobyt na území ČR ukončen, končí i účast občana ve veřejném zdravotním systému ČR. Účast ve veřejném zdravotním pojištění je ukončena i osobám, kterým bylo zrušeno povolení k trvalému pobytu. Veřejné zdravotní pojištění zaniká rovněž v případě smrti pojištěnce, případně prohlášením za mrtvého.

Samozřejmě je zde i řada výjimek. Ty platí například u osob, které nemají uděleno povolení k trvalému pobytu, ale jejich pobyt je příslušnými předpisy z oblasti cizinecké problematiky považován za pobyt trvalý pro účely zdravotního pojištění. Typickým příkladem jsou azylanti; cizince požívající dočasné ochrany; cizince, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu atd.

Komerční zdravotní pojištění pro osoby bez trvalého pobytu v ČR

Komerční zdravotní pojištění je primárně určeno pro cizince, kteří přicestovali do ČR za účelem studia nebo pracovní příležitosti na základě víza a zároveň se zatím nestali součástí veřejného zdravotního pojištění. To nastává v případě, že nastoupí do práce na hlavní pracovní poměr a pojistné je odváděno přímo z platu.

Ostatní musí ze zákona při pobytu delším více než 90 dnů, řešit zdravotní pojištění cizinců a vyhledat optimální řešení, které odpovídá zákonným požadavkům, ale i individuálním potřebám pojištěnce.

Nezapomeňte na to, že se říká „laciný je často dvakrát placený“

Většina pojišťoven nabízí komerční zdravotní pojištění pro cizince v několika rozličných tarifech, přičemž se zpravidla jedná nejméně o dva, a to základní a prémiový. Není výjimkou, že v základním tarifu je zanesena pouze nezbytná péče, kdy je pacient ohrožen na životě. V prémiových tarifech, pak najdete hrazenou zdravotní péči o těhotné nebo zubní péči. Je tak nutné si předem jednotlivé balíčky prostudovat, protože se vám pak může stát, že budete sice platit zdravotní pojištění, ale daný typ ošetření si stejně budete muset zaplatit v plné výši.

Pozor na seznamy smluvních zařízení

Před vlastním uzavřením pojistné smlouvy je vhodné si ověřit, která zdravotnická zařízení patří mezi smluvní zařízení a bude vám tak zde péče v rozsahu vašeho pojištění poskytnuta bezplatně. V ostatních zdravotnických zařízení by bylo potřeba si ošetření uhradit a následně si nárokovat náhradu u poskytovatele pojištění.

Je tedy vhodné si zkontrolovat, zda je v místě, kde se budete většinou zdržovat dostatečný počet smluvních zařízení.

Kde a jak uzavřít komerční zdravotní pojištění?

Kromě řady poboček různých poskytovatelů zdravotního pojištění pro cizince je možné uzavřít toto pojištění u vybraných poskytovatelů online. Právě uzavírání zdravotního pojištění pro cizince se velmi často uzavírá online, protože si budoucí pojistník může vše promyslet a nemá pocit nátlaku.


HitPrace.cz
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.