Co je to konkurenční doložka a co byste o ní měli vědět?

Datum publikování na HitPrace.cz: 18. 2. 2019

Zákoník práce umožňuje zaměstnavatelům uzavřít se zaměstnanci dohodu o mlčenlivosti, ve které se zaměstnanec zaváže k mlčení o výrobních, obchodních a dalších podmínkách firmy. To znamená, že po dobu zaměstnání smíte ve stejném oboru jako zaměstnavatel vydělávat jen s jeho souhlasem. 

Pracovní smlouva a mlčenlivost

Zaměstnavatel může své zaměstnance zavázat k mlčení také tzv. konkurenční doložkou. Ta může být jedním z ustanovení pracovní smlouvy, nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Také může být sepsána dodatečně a být přílohou a nedílnou součástí pracovní smlouvy či dohody.   Zaměstnanec se tak zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s výkonem zaměstnání, a to obvykle ještě dalších několik let po skončení pracovního poměru. 

Otázkou je, zda v případě výhodnější nabídky může tento zaměstnance nastoupit u konkurenční firmy se stejným předmětem podnikání a obdobnou náplní práce. V takových případech je třeba rozlišovat konkurenční doložku a povinnost mlčenlivosti, což není totéž.

Mlčenlivost a konkurenční doložka

Zaměstnanec může nastoupit u jiného zaměstnavatele, ale v práci pro něj by měl dodržovat mlčenlivost, ke které se zavázal u zaměstnavatele předchozího. Konkurenční doložka je upravena zákoníkem práce a musí splňovat zákonné požadavky a náležitosti. Především musí být uzavřena v písemné podobě a účastníci se musí dohodnout na obsahu, na délce trvání a na výši peněžitého vyrovnání. Konkurenční doložka může být stejně jako závazek mlčenlivosti přímo v pracovní smlouvě, v dodatku k ní, nebo v samostatné písemné dohodě. Má to ovšem dva předpoklady:

1. konkurenční doložku lze sjednat jen tehdy, lze-li to od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků a znalostí pracovních a technologických postupů

2. zaměstnanec musí tyto znalosti, informace získat v pracovním poměru u zaměstnavatele, a jejichž využití v činnosti pro konkurenci by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost. 

Platnost konkurenční doložky

Jejím obsahem je závazek zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. Takový zákaz lze sjednat nejdéle na jeden rok po skončení pracovního poměru. Díky konkurenční doložce si firma může lépe chránit své know-how vůči odcházejícímu zaměstnanci.HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.