Je možné monitorovat zaměstnance?

Datum publikování na HitPrace.cz: 15. 2. 2019

Ve vztazích zaměstnavatel vs zaměstnanci se často vyskytují nejasnosti týkající se práva zaměstnance kontrolovat zaměstnancům e-maily, sledovat jejich pohyb kamerami apd. Zákon upravuje práva zaměstnanců a zaměstnavatelů v zákoníku práce, jehož § 316 řeší zejména ochranu soukromí zaměstnance a ochranu práv a majetku zaměstnavatele. 

Střet zájmů zaměstnavatele se soukromím zaměstnance

Ze zákona vyplývá, že zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu telefony nebo počítače a zaměstnavatel je oprávněn toto dodržování přiměřeným způsobem kontrolovat. Má tedy právo přiměřeně kontrolovat i soukromou emailovou korespondenci zaměstnance, jakož i surfování či vyřizování si svých osobních věcí na internetu v pracovní době. 

Zároveň zákoník ukládá zaměstnavateli výslovný zákaz bez závažného důvodu narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti tím, že jej bude podrobovat otevřenému či skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo listovních zásilek. Zaměstnavatel má sice právo kontrolovat, zda zaměstnanec používá svěřené počítače a telefony výlučně k pracovním účelům, je však povinen zaměstnance důkladně informovat o rozsahu kontrol i o formě a způsobu jejich provádění. 

Monitorování e-mailů 

Zaměstnavatel může sledovat email zaměstnance pouze když ho o tom informovat a pokud mu to umožňuje zvláštní povaha jeho činnosti. V ostatních případech není zaměstnavatel oprávněn e-maily zaměstnance kontrolovat, číst ani vyřizovat. Na druhou stranu může být vyřizování soukromé korespondence v pracovní době považováno za porušení pracovních povinností se všemi důsledky, zejména jednalo by se o soustavné a pravidelné jednání. 

GDPR zpřísňuje monitoring zaměstnanců

Na straně zaměstnance dnes stojí jednak ochrana podle zákoníku práce, jednak ochrana osobních údajů, zabraňující především zásahům do zaměstnancova soukromí některými příliš invazivními metodami. Jak se různé „sledovací“ technologie rozvíjejí, vzrůstá úměrně i potřeba této zaměstnancovy ochrany. Nařízení GDPR ochranu osobních údajů zaměstnanců v některých ohledech dále zpřísnilo a posílilo tak jejich postavení vůči  zaměstnavateli.HitPrace.cz
Autor: Petra Hornová
Platforma pro spojení zaměstnavatelů s uchazeči o zaměstnání.